Etik

ICF etisk regelsæt

ICF etisk regelsæt

Som medlem af International Coach Federation (ICF) følger jeg ICFs etiske regler:

Del 1: Definition af coaching


Afsnit 1: Definitioner

 • En professionel coachingrelation: Der er tale om en professionel coachingrelation, når coaching indbefatter en forretningsmæssig aftale eller kontrakt, som definerer hver parts ansvar.
 • Coaching: Coaching er at indgå et partnerskab med klienter i en tankevækkende og kreativ proces, som inspirerer dem til at få mest muligt ud af deres personlige og professionelle potentiale.
 • En ICF Professionel Coach: En ICF Professionel Coach er indforstået med at praktisere ICF Professionelle Kernekompetencer og lover ansvarlighed over for ICF’s Etiske Regler.

For at tydeliggøre rollerne i coachingrelationen er det ofte nødvendigt at skelne mellem klienten og kunden. I de fleste tilfælde er klienten og kunden samme person, og de kaldes derfor samlet for klienten. I den hensigt at kunne identificere rollerne definerer International Coach Federation dem dog som følger:

Klient: “Klienten” er den eller de personer, der coaches.

Kunde: “Kunden” er den enhed (og dens repræsentanter) der betaler for og/eller arrangerer, at coachingydelserne stilles til rådighed.

I alle tilfælde bør kontrakter eller aftaler om coaching tydeligt fastslå rettigheder, roller og ansvar hos både klienten og kunden, hvis der ikke er tale om den samme person.

Del 2: ICF Standarder for etisk opførsel

Forord: ICF Professionelle Coaches stræber efter at opføre sig på en måde, som sætter coachingprofessionen i et positivt lys, respekterer andre tilgange til coaching og anerkender, at de også er forpligtet af gældende love og regler.

Afsnit 1: Professionel opførelse i almindelighed

Som coach:
 • Jeg vil vedligeholde, lagre og fjerne alle optegnelser, skabt under min coachingaktivitet på en måde, som fremmer fortrolighed, sikkerhed og privatlivets fred og er i overensstemmelse med enhver gældende lov og kontrakt.
 • Jeg vil opføre mig i overensstemmelse med ICF’s Etiske Regler i alle aktiviteter som coachunderviser, coachmentor og leder af coaches.
 • Jeg vil anerkende og respektere andres indsats og bidrag og ikke misvisende fremstille dem som mine egne. Jeg forstår, at jeg kan blive genstand for retskrav fra tredjepart, hvis jeg krænker denne standard.
 • Jeg vil ikke bevidst offentliggøre usande eller vildledende meddelelser om, hvad jeg tilbyder som coach, eller i noget dokument fremsætte ukorrekte påstande om coaching professionen eller mine certificerin- ger eller ICF.
 • Jeg vil omhyggeligt identificere mine coaching kvalifikationer, -ekspertise, -erfaring, -certificeringer og ICF akkrediteringer.
 • Jeg vil til enhver tid stræbe efter at være opmærksom på personlige forhold, der kan svække, konflikte med eller påvirke min coachingpraksis eller mine professionelle coachingrelationer. Når som helst de faktiske omstændigheder gør det nødvendigt, vil jeg søge professionel hjælp og afgøre, hvilken handling der skal foretages, herunder om det er det rigtige at udsætte eller afslutte mit/mine coaching relationer.
 • Jeg vil udføre og rapportere undersøgelser kompetent, ærligt og inden for anerkendte videnskabelige standarder og fagets praktiske retningslinjer. Mine undersøgelser vil blive udført med det nødvendige samtykke og den nødvendige godkendelse fra de involverede, og med en tilgang som beskytter deltagerne fra enhver mulig skade. Enhver undersøgelsesindsats vil blive udført på en måde, som er i over- ensstemmelse med alle gældende love i det land, hvori indsatsen udføres.
 • Jeg vil udelukkende anvende ICF medlemmers kontaktinformation (e-mail adresser, telefonnumre osv.) på den måde og i det omfang, det er godendt af ICF.

Afsnit 2: Interessekonflikter

Som coach:
 • Jeg vil kun bytte tjenester, varer eller andet uden vederlag, hvis det ikke skader coaching relationen.
 • Jeg vil søge at undgå interessekonflikter og potentielle interessekonflikter og åbent fremlægge alle sådanne konflikter. Jeg vil tilbyde at trække mig, når en sådan konflikt opstår.
 • Jeg vil fremlægge for min klient og kunden al forventet vederlag fra tredjeparter, som jeg betaler eller modtager for henvisninger til klienten.
 • Jeg vil ikke bevidst drage nogen personlig, forretningsmæssig eller pengemæssig fordel eller udbytte af forholdet coach-klient, med mindre det er med et vederlag, som fremgår af aftalen eller kontrakten.


Afsnit 3: Professionel opførsel med klienter

Som coach:
 • Jeg vil opfordre klienten eller kunden til at foretage en ændring, hvis jeg mener klienten eller kunden ville være bedre tjent med en anden coach eller anden ressource.
 • Jeg vil ikke stå i seksuelt intimt forhold til nogen af mine igangværende klienter eller sponsorer.
 • Jeg vil omhyggeligt forklare og stræbe efter at sikre, at min coachingklient og kunde(r) før eller på første møde forstår coachingens karakter samt karakter og grænser for fortrolighed, økonomiske aftaler og alle andre forhold i coachingaftalen eller -kontrakten.
 • Jeg vil ikke give mine mulige klienter eller kunder oplysninger eller råd, som jeg ved eller tror er vildledende eller urigtige.
 • Jeg vil ikke bevidst vildlede om eller ukorrekt hævde hvad min klient eller kunde vil få ud af coachingforløbet eller af mig som coach.
 • Jeg vil have tydelige aftaler eller kontrakter med mine klienter og kunde(r). Jeg vil indfri alle aftaler eller kontrakter, der er indgået i rammerne af professionelle coachingrelationer.
 • Jeg vil have ansvaret for at sætte tydelige, passende og kulturelt fintfølende grænser, der gælder for enhver fysisk kontakt, jeg må have med mine klienter eller sponsorer.
 • Jeg vil respektere klientens ret til at afslutte coachingrelationen på et hvilket som helst punkt i processen i henhold til aftalens eller kontraktens bestemmelser. Jeg vil være opmærksom på antydninger af, at klienten ikke længere får nytte af vores coachingrelation.
 • Jeg vil foreslå min klient at søge ydelser hos andre professioner, når jeg bedømmer det nødvendigt og passende.

Afsnit 4: Fortrolighed/Privatlivets fred

Som coach:
 • Jeg vil præcisere fortrolighedspolitikker med de studerende, når jeg træner coachstuderende.
 • Jeg vil bevare fuldstændig fortrolighed med klient- og kundeinformationer. Jeg vil have en tydelig aftale eller kontrakt, før jeg frigiver information til andre, med mindre loven kræver det.
 • Jeg vil have en tydelig aftale om, hvorledes coachinginformationer udveksles mellem coach, klient og kunde.
 • Jeg vil påse, at tilknyttede coaches og andre personer, som jeg er leder for, i forbindelse med ydelser til mine klienter og deres sponsorer, hvad enten det er med eller uden vederlag, indgår tydelige aftaler eller kontrakter i henhold til ICF’s Etiske Regler Del 2, afsnit 4: Fortrolighed/Privatlivets fred og hele ICF’s Etiske Regler, hvor det kan finde anvendelse.

Del 3: ICF Etisk løfte

Som ICF Professionel Coach anerkender jeg og står ved mine etiske og juridiske forpligtelser over for mine coachingklienter og -kunder, kolleger og offentligheden i almindelighed. Jeg lover at overholde ICF’s Etiske Regler og at praktisere disse regler over for dem, jeg coacher.

Hvis jeg bryder dette Etiske Løfte eller en del af ICF’s Etiske Regler, anerkender jeg at ICF på egen foranledning kan drage mig til ansvar for det. Endvidere anerkender jeg, at mit ansvar over for ICF for ethvert brud kan indebære sanktioner såsom tab af mit ICF medlemskab og/eller min ICF certificering.